Hướng dẫn cài đặt PHP 8.0 trên Debian 9, 10 và 11

5/5 - (1 vote)

PHP(Hypertext Preprocessor) một ngôn ngữ lập trình kịch bản mạnh mẽ để phát triển web. Mọi tập lệnh PHP đều có thể được thực thi trên hệ thống Linux, Windows, macOS và Unix có cài đặt chạy PHP. Trong hướng dẫn này, mình sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt PHP 8.0 trên Debian 9, Debian 10 và Debian 11

PHP8 phát hành bản chính thức ngày 26 tháng 11 năm 2020. Bản phát hành chính của PHP này đi kèm với rất nhiều tính năng mới và cải tiến hiệu suất.

Mục lục

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHP 8 TRÊN DEBIAN

Bước 1: Cập nhật hệ thống

				
					$ apt update
$ apt -y upgrade
				
			

Sau khi cập nhật thì khởi động lại hệ thống.

				
					$ reboot
				
			

Bước 2: Thêm SURY vào kho lưu trữ

Gói PHP8 dành cho Debian có sẵn trên kho lưu trữ SURY. Bây giờ, chúng ta thêm nó vào kho lưu trữ của Debian như sau:

				
					$ apt install -y lsb-release ca-certificates apt-transport-https software-properties-common


				
			

Thêm gói PHP vào kho lưu trữ Debian của bạn.

Tải gói gnupg để nhập khóa vào kho lưu trữ

				
					$ echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/sury-php.list
				
			
				
					$ apt -y install gnupg gnupg1 gnupg2
				
			

Nhập khóa vào kho lưu trữ

				
					$ wget -qO - https://packages.sury.org/php/apt.gpg | apt-key add -
				
			

Cập nhật để xác nhận kho lữu trữ đã được thêm đường dẫn mới.

				
					$ apt update
				
			

Bước 3: Cài đặt PHP 8 trên Debian 9 Debian 10 và Debian 11

Bạn có thể bắt đầu cài đặt PHP trên Debian 

				
					$ apt -y install php8.0
				
			

Kiểm tra phiên bản PHP của Debian.

				
					$ php -v
PHP 8.0.12 (cli) (built: Oct 22 2021 12:37:40) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.0.12, Copyright (c) Zend Technologies
  with Zend OPcache v8.0.12, Copyright (c), by Zend Technologies

				
			

Kiểm tra các tiện ích PHP đã được cài đặt trên Debian.

				
					$ php -m
[PHP Modules]
calendar
Core
ctype
...
sysvmsg
sysvsem
sysvshm
tokenizer
Zend OPcache
zlib

[Zend Modules]
Zend OPcache

				
			

Bước 4: Cài đặt tiện ích mở rộng của PHP

Cài đặt những tiện ích khác của PHP8. Dưới đây tất cả các tiện ích mở rộng khác của PHP8.

				
					$ apt -y install php8.0-

php8.0-amqp          php8.0-gd-dbgsym       php8.0-mailparse-dbgsym    php8.0-protobuf-dbgsym    php8.0-sybase-dbgsym
php8.0-amqp-dbgsym      php8.0-gearman        php8.0-maxminddb       php8.0-ps           php8.0-tidy
php8.0-apcu          php8.0-gearman-dbgsym     php8.0-maxminddb-dbgsym    php8.0-ps-dbgsym       php8.0-tidy-dbgsym
php8.0-apcu-dbgsym      php8.0-gmagick        php8.0-mbstring        php8.0-pspell         php8.0-uopz
php8.0-ast          php8.0-gmagick-dbgsym     php8.0-mbstring-dbgsym    php8.0-pspell-dbgsym     php8.0-uopz-dbgsym
php8.0-ast-dbgsym       php8.0-gmp          php8.0-mcrypt         php8.0-psr          php8.0-uploadprogress
php8.0-bcmath         php8.0-gmp-dbgsym       php8.0-mcrypt-dbgsym     php8.0-psr-dbgsym       php8.0-uploadprogress-dbgsym
php8.0-bcmath-dbgsym     php8.0-gnupg         php8.0-memcache        php8.0-raphf         php8.0-uuid
php8.0-bz2          php8.0-gnupg-dbgsym      php8.0-memcached       php8.0-raphf-dbgsym      php8.0-uuid-dbgsym
php8.0-bz2-dbgsym       php8.0-grpc          php8.0-memcache-dbgsym    php8.0-readline        php8.0-vips
php8.0-cgi          php8.0-grpc-dbgsym      php8.0-memcached-dbgsym    php8.0-readline-dbgsym    php8.0-vips-dbgsym
php8.0-cgi-dbgsym       php8.0-http          php8.0-mongodb        php8.0-redis         php8.0-xdebug
php8.0-cli          php8.0-http-dbgsym      php8.0-mongodb-dbgsym     php8.0-redis-dbgsym      php8.0-xhprof
php8.0-cli-dbgsym       php8.0-igbinary        php8.0-msgpack        php8.0-rrd          php8.0-xhprof-dbgsym
php8.0-common         php8.0-igbinary-dbgsym    php8.0-msgpack-dbgsym     php8.0-rrd-dbgsym       php8.0-xml
php8.0-common-dbgsym     php8.0-imagick        php8.0-mysql         php8.0-smbclient       php8.0-xml-dbgsym
php8.0-curl          php8.0-imagick-dbgsym     php8.0-mysql-dbgsym      php8.0-smbclient-dbgsym    php8.0-xmlrpc
php8.0-curl-dbgsym      php8.0-imap          php8.0-oauth         php8.0-snmp          php8.0-xmlrpc-dbgsym
php8.0-dba          php8.0-imap-dbgsym      php8.0-oauth-dbgsym      php8.0-snmp-dbgsym      php8.0-xsl
php8.0-dba-dbgsym       php8.0-inotify        php8.0-odbc          php8.0-soap          php8.0-yac
php8.0-decimal        php8.0-inotify-dbgsym     php8.0-odbc-dbgsym      php8.0-soap-dbgsym      php8.0-yac-dbgsym
php8.0-decimal-dbgsym     php8.0-interbase       php8.0-opcache        php8.0-solr          php8.0-yaml
php8.0-dev          php8.0-interbase-dbgsym    php8.0-opcache-dbgsym     php8.0-solr-dbgsym      php8.0-yaml-dbgsym
php8.0-ds           php8.0-intl          php8.0-pcov          php8.0-sqlite3        php8.0-zip
php8.0-ds-dbgsym       php8.0-intl-dbgsym      php8.0-pcov-dbgsym      php8.0-sqlite3-dbgsym     php8.0-zip-dbgsym
php8.0-enchant        php8.0-ldap          php8.0-pgsql         php8.0-ssh2          php8.0-zmq
php8.0-enchant-dbgsym     php8.0-ldap-dbgsym      php8.0-pgsql-dbgsym      php8.0-ssh2-dbgsym      php8.0-zmq-dbgsym
php8.0-fpm          php8.0-lz4          php8.0-phpdbg         php8.0-swoole         php8.0-zstd
php8.0-fpm-dbgsym       php8.0-lz4-dbgsym       php8.0-phpdbg-dbgsym     php8.0-swoole-dbgsym     php8.0-zstd-dbgsym
php8.0-gd           php8.0-mailparse       php8.0-protobuf        php8.0-sybase

				
			

Tải cùng lúc nhiều tiện ích của PHP8.

				
					$ apt -y install php8.0-{gd,fpm,dev,intl,ldap,pgsql,curl,mbstring}
				
			

Chúc các bạn cài đặt thành công PHP8 sau bài viết này! Mọi thắc mắc vui lòng comment hoặc liên hệ mình phía dưới bài viết nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *