Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Linux Debian

5/5 - (2 votes)

WordPress được phát hành lần đầu tiên vào năm 2003, đã phát triển trở thành một trong những hệ thống quản lý nội dung(CMS) hàng đầu trên Internet. Chiếm hơn 32% thị phần. WordPress là một CMS mã nguồn mở miễn phí và được viết bằng ngôn ngữ PHP và sử dụng MySQL hoặc MariaDB làm cơ sở dữ liệu.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt WordPress trên Debian 10Debian 11

Mục lục

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WORDPRESS TRÊN DEBIAN

Bước 1: Cài đặt LAMP

Cài đặt gói Apache

				
					$ apt -y install apache2
				
			

Cài đặt gói MariaDB

				
					$ apt -y install mariadb-server
				
			

Cài đặt các gói PHP – Nếu bạn nào cài đặt không được PHP8.0 thì có thể tham khảo bài viết này Hướng dẫn cài đặt PHP 8.0 trên Debian 9 Debian 10 và Debian 11

				
					$ apt -y install php8.0-fpm php8.0-curl php8.0-dom php8.0-exif php8.0-fileinfo php8.0-imagick php8.0-mbstring php8.0-mysqli php8.0-xml php8.0-zip php8.0-bcmath php8.0-gd php8.0-iconv php8.0-intl php8.0-mcrypt php8.0-simplexml php8.0-xmlreader php8.0-ssh2 php8.0-ftp php8.0-mysql php8.0-cli php8.0-ldap php8.0-soap php8.0-common libapache2-mod-php8.0 unzip

				
			

Bước 2: Cấu hình và tạo người dùng MySQL

Cấu hình MySQL trước khi tạo database và người dùng quản lý database.

				
					$ mysql_secure_installation
				
			
2.1. Tạo cấu hình MySQL

Tạo database và người dùng quản lý database.

				
					$ mysql -uroot -p

//Tạo database với tên 'wordpress'
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE wordpress;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

//Tạo một người dùng 'wpadmin' với mật khẩu 'wpadmin@123' có toàn quyền truy cập 'wordpress' database.
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wpadmin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wpadmin@123';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye

				
			

Bước 3: Tải và cài đặt WordPress trên Debian

Tải WordPress trên trang chủ WordPress. Sau đó giải nén và phân quyền cho thư mục wordpress/

				
					$ wget -c https://wordpress.org/latest.zip
$ unzip latest.zip
$ mv wordpress/ /var/www/html/
$ find /var/www/html/wordpress/ -type d -exec chmod 750 {} \;
$ find /var/www/html/wordpress/ -type f -exec chmod 640 {} \;
$ chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpress/

				
			

Bước 4: Cấu hình Apache

Tạo một VirtualHost mới cho WordPress

				
					$ vi /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf
				
			
				
					
//Thêm những dòng sau
<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin admin@your_domain.com
   DocumentRoot /var/www/html/wordpress
   ServerName your-domain.com

   <Directory /var/www/html/wordpres>
     Options FollowSymlinks
     AllowOverride All
     Require all granted
   </Directory>
  
  //Lưu log
   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/your-domain.com_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/your-domain.com_access.log combined

</VirtualHost>
				
			
				
					$ ln -s /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf /etc/apache2/sites-enabled/wordpress.conf
$ a2enmod rewrite
$ systemctl restart apache2
				
			

Bước 5: Hoàn tất cài đặt WordPress bằng giao diện web

Bây giờ, bạn phải hoàn tất cài đặt WordPress bằng trình duyệt web. Dùng trình duyệt web truy cập vào máy chủ của bạn và bạn sẽ thấy như này:

Chọn Ngôn ngữ và nhấn Continue

5.1. Hoàn thiện WordPress

Chọn Let’s go!

5.2. Hoàn thiện WordPress

Nhập tham số cơ sở dữ liệu của bạn vừa tạo ở Bước 2 và nhấn Submit 

5.3. Hoàn thiện WordPress

Tiếp theo, nếu mọi thứ đều ổn, bạn sẽ thấy như vậy:

Nhấn Run the installation

5.4. Hoàn thiện WordPress

Sau đó, bạn phải xác định thông tin và tài khoản quản trị trang web.

5.5. Hoàn thiện WordPress

Chọn Login

5.6. Hoàn thiện WordPress

Đăng nhập tài khoản quản trị trang WordPress

5.7. Hoàn thiện WordPress

Cuối cùng, bạn sẽ thấy được bảng điều khiển của WordPress

5.8. Hoàn thiện WordPress

Và bây giờ, bạn có thể bắt đầu làm việc với WordPress và tạo trang web của mình.

Tổng kết

Nhờ WordPress, bạn có thể tạo trang web của mình trong thời gian ngắn mà không cần nhiều kiến ​​thức về JS, PHP, HTML, . . . Ngoài ra, trong bài viết này, bạn đã thấy được việc cài đặt WordPress không quá khó so với những ưu điểm tuyệt vời mà nó mang lại.

Chúc các bạn cài đặt thành công WordPress sau bài viết này! Mọi thắc mắc vui lòng comment hoặc liên hệ mình phía dưới bài viết nhé!

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *